Analítica web

T’has preguntat alguna vegada quan has fet publicitat tradicional si ha funcionat o si ha atret els clients esperats per a obtenir un bon ROI?

Doncs ara en un món digitalitzat, on la majoria de les compres i accions es realitzen online, l’analítica web és molt important. Et permet conèixer amb exactitud que està passant amb la teva pàgina web.

Les mètriques de la teva pàgina web et permeten conèixer:

Tot això i molt més pots arribar a conèixer realitzant una mesura i un control minuciós de les mètriques de la teva pàgina web.

Principios Interactivos és una agència de màrqueting online amb una àmplia experiència. Oferim tot tipus de solucions per a mesurar i registrar els resultats d’analítica web.

Serveis d'analítica web

Primer de tot, cal comentar que cada acció de màrqueting digital que es duu a terme ha de ser mesurada i motoritzada per a conèixer la seva efectivitat i funcionament.

A Principios Interactivos oferim uns serveis de mesurament web molt complets adaptats a les necessitats i objectius dels nostres clients.

Establim els objectius mensuals de l'empresa

Com a especialistes ajudem a establir els objectius de la teva empresa a curt, mitjà i llarg termini; on mesurem quins objectius s’han pogut aconseguir amb les estratègies desenvolupades.

Instal·lació i configuració de Google Analytics

Nosaltres t’instal·lem en el codi de la web Google Analytics i configurem els objectius, esdevenimentsfunnels… que vulguis mesurar en el teu web.

Control de Campanyes SEM

Configurem i vinculem el teu Google Analytics amb Google Ads per a poder portar un control més precís de les campanyes publicitàries.

També analitzem les campanyes de publicitat de social media.

Informes mensuals

Cada mes lliurem un informe amb les dades de la pàgina web, on t’indiquem els problemes que s’observen i les solucions a aplicar.

A més, coneixerem amb més profunditat el client objectiu de la teva empresa, els seus interessos, horaris, localitzacions, idiomes… permetent-nos suggerir-te oportunitats de mercat per a la teva marca i millores a realitzar en la web.

Avantatges de mesurar les mètriques de la pàgina web

Realment dur a terme un control de les mètriques de la web és molt important, et dona una informació molt valuosa per a la teva empresa:

Conèixer i entendre millor als teus usuaris

Et permet obtenir informació sobre els usuaris de la teva pàgina web i identificar els seus interessos, entendre què és el que necessiten i busquen, o per què no han acabat de realitzar una compra.

Corregir i identificar problemes de la web

Pots conèixer en quins punts de la pàgina la teva audiència l’abandona, en quina CTA realitzen els clics o on hauria d’haver estat aquest CTA. Totes aquestes dades permeten identificar millores del disseny web. Coneix el nostre servei de disseny UX i UI.

Identificar oportunitats

Al conèixer els usuaris que visiten la teva pàgina i conèixer-los millor, pots identificar oportunitats de mercat.

Augmentar conversions

Al conèixer els problemes i el que s’ha d’optimitzar de la web, podràs millorar la teva pàgina a nivell estratègic per a conduir a l’usuari a tramitar l’acció desitjada per l’empresa. A més, pots conèixer el retorn de la inversió (ROI).

La nostra experiència ens diu que és molt important realitzar un control mensual de les mètriques de la web per a poder conèixer l’evolució de l’empresa i com mantenir o incrementar el trànsit i aconseguir transaccions.

Com a experts en màrqueting digital i desenvolupament web que som, hem de comentar que és imprescindible portar un treball conjunt de les diferents tècniques i estratègies de màrqueting digital i alhora tenir una pàgina amb un bon disseny i desenvolupament web.

És la combinació de totes aquestes tècniques, accions i especialitats que aconseguiran que la teva pàgina tingui èxit.

Nosaltres com a especialistes t’ajudem.

Analítica web

¿Te has preguntado alguna vez cuando has hecho publicidad tradicional si ha funcionado o si ha atraído los clientes esperados para obtener un buen ROI?

Bueno pues ahora en un mundo digitalizado, donde la mayoría de las compras y acciones se realizan online, la analítica web es muy importante. Te permite conocer con exactitud que está pasando en tu página web.

Las métricas de tu página web te permiten conocer:

Todo esto y mucho más puedes llegar a conocer realizando una medición y un control minucioso de las métricas de tu página web.

Principios Interactivos es una agencia de marketing online con una amplia experiencia. Ofrecemos todo tipo de soluciones para medir y registrar los resultados de analítica web.

Servicios de analítica web

Primero de todo, hay que comentar que cada acción de marketing digital que se lleva a cabo debe ser medida y motorizada para conocer su efectividad y funcionamiento.

En Principios Interactivos ofrecemos unos servicios de medición web muy completos adaptados a las necesidades y objetivos de nuestros clientes.

Establecemos los objetivos mensuales de la empresa

Como especialistas ayudamos a establecer los objetivos de tu empresa a corto, medio y largo plazo; donde medimos qué objetivos se han podido conseguir con las estrategias desarrolladas.

Instalación y configuración de Google Analytics

Nosotros te instalamos en el código de la web Google Analytics y configuramos los objetivos, eventos, funnels… que quieras medir en tu web.

Control de Campañas SEM

Configuramos y vinculamos tu Google Analytics con Google Ads para poder llevar un control más preciso de las campañas publicitarias.

También analizamos las campañas de publicidad de social media.

Informes mensuales

Cada mes entregamos un informe con los datos de la página web, donde te indicamos los problemas que se observan y las soluciones a aplicar.

Además, conoceremos con más profundidad el cliente objetivo de tu empresa, sus intereses, horarios, localizaciones, idiomas… permitiéndonos sugerirte oportunidades de mercado para tu marca y mejoras a realizar en la web.

Ventajas de medir las métricas de la página web

Realmente llevar a cabo un control de las métricas de la web es muy importante, te da una información muy valiosa para tu empresa:

Conocer y entender mejor a tus usuarios

Te permite obtener información sobre los usuarios de tu página web e identificar sus intereses, entender qué es lo que necesitan y buscan, o por qué no han terminado de realizar una compra.

Corregir e identificar problemas de la web

Puedes conocer en qué puntos de la página tu audiencia la abandona, en qué CTA realizan los clics o dónde debería haber estado ese CTA. Todos estos datos permiten identificar mejoras del diseño web. Conoce nuestro servicio de diseño UX y UI.

Identificar oportunidades

Al conocer los usuarios que visitan tu página y conocerlos mejor, puedes identificar oportunidades de mercado.

Aumentar conversiones

Al conocer los problemas y lo que se debe optimizar de la web, podrás mejorar tu página a nivel estratégico para conducir al usuario a tramitar la acción deseada por la empresa. Además, puedes conocer el retorno de la inversión (ROI).

Nuestra experiencia nos dice que es muy importante realizar un control mensual de las métricas de la web para poder conocer la evolución de la empresa y cómo mantener o incrementar el tráfico y conseguir transacciones.

Como expertos en marketing digital y desarrollo web que somos, debemos comentar que es imprescindible llevar un trabajo conjunto de las diferentes técnicas y estrategias de marketing digital y a la vez tener una página con un buen diseño y desarrollo web.

Es la combinación de todas estas técnicas, acciones y especialidades que conseguirán que tu página tenga éxito.

Nosotros como especialistas te ayudamos.